Faktoring definicja, pojęcie, rodzaje

Faktoring – definicja, pojęcie, rodzaje

Co to jest faktoring? Jaka jest definicja faktoringu? Jakie są rodzaje faktoringu? Wyjaśniamy pojęcie – tutaj dowiesz się wszystkiego!!

Definicja faktoringu

Faktoring jest usługą finansową polegająca na wykupie przez firmę świadczącą usługę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa, firmy, czyli (faktoranta) nieprzeterminowanych należności za sprzedaż towarów lub usług bądź ich świadczenie. Faktoring jest rodzajem krótkoterminowego finansowania dla firm, które oferują swoim Klientom tzw. kredyt kupiecki, czyli dających im odroczone terminy płatności należności wynikających z wystawionych faktur. Przedmiotem faktoringu są nieprzeterminowane (istniejące i przyszłe), pieniężne i niewymagalne, krótkoterminowe wierzytelności związane z obrotem gospodarczym udokumentowane fakturami VAT.

Co faktoring daje przedsiębiorcy?

Faktoring zapewnia przedsiębiorcy przede wszystkim utrzymanie i poprawienie płynności finansowej poprzez szybki dostęp do gotówki. Oczywiście dostęp ten odbywa się bez konieczności oczekiwania na dokonanie płatności przez Kontrahenta. Faktorant otrzymuje środki finansowe wynikające z faktur wystawionych za transakcje sprzedaży lub usługi. Środki te otrzymuje w formie zaliczki jako uprzednio ustalony w umowie z faktorem procent wierzytelności.

Kluczową kwestią jest to, że faktoring pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, gdyż ryzyko to podejmuje faktor, czyli firma świadcząca usługę faktoringu. Jest to kompleksowa usługa pozwalająca poza przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy również monitorowanie i egzekwowanie płatności.

Kiedy usługi faktoringowe są szczególnie korzystne?

Są to szczególnie sytuacje, kiedy firma:

  • chce zwiększyć obroty i potrzebuje dodatkowego finansowania,
  • nie ma zdolności kredytowej,
  • ma problemy z rozliczeniami z kontrahentami,
  • kontrahenci oczekują wydłużonych terminów płatności,
  • chce ograniczyć ryzyko związanie z opóźnieniem lub brakiem zapłaty przez kontrahenta.

Rodzaje faktoringu

W zależności od zakresu oferowanych usług oraz formy płatności wyróżnia się:

  1. Faktoring pełny (bez regresu) ma miejsce wtedy, gdy faktor przejmuje na siebie całe ryzyko związane z wypłacalnością dłużnika i sam dochodzi ewentualnych należności w przypadku nieuregulowania przez niego zobowiązania.
  2. Faktoring niepełny (z regresem) ma miejsce wówczas gdy faktor nie bierze na siebie zobowiązania jak wyżej.
  3. Faktoring mieszany, w którym ryzyko jest rozłożone na obie strony, co wymaga jednak ustalenia limitu odpowiedzialności faktora.

Występuje też podział faktoringu w zależności od formy płatności i wyróżniamy tutaj:

  1. Faktoring dyskontowy – w jego przypadku kwota z faktury jest pomniejszana o opłaty, prowizje oraz odsetki poniesione przez faktora za cały okres od dnia wykupu przez niego faktury do dnia jej płatności.
  2. Faktoring odsetkowy – w jego przypadku faktorant otrzymuje zaliczkę stanowiącą najczęściej ok. 80% wartości faktury. Zaliczka ta jest rozliczana przy spłacie należności lub nadejściu terminu jej wymagalności. W tym przypadku odsetki są naliczane za rzeczywisty czas korzystania z finansowania przez faktoranta (najczęściej raz w miesiącu).

Sprawdź oferty faktoringu

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.