Obligacja

Obligacja – definicja, pojęcie, rodzaje

Co to jest obligacja? Jaka jest definicja obligacji? Jakie są rodzaje obligacji? Wyjaśniamy pojęcie obligacji!

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w której emitent jak np. Państwo, gmina, przedsiębiorstwo stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (czyli ich nabywcy) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia ustalonego świadczenia. Świadczeniem tym może być np. wypłata odsetek i wykup obligacji. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału emitentowi przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co znaczy, iż przypisują takie same uprawnienia danym emisjom bądź seriom obligacji.

Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych, które obligariuszowi (ich nabywcy, właścicielowi) dają prawo do udziału w zyskach spółki. Właściciela obligacji należy określić jako pożyczkodawcę, który, jest jedynie posiadaczem wierzytelność wobec spółki. Nie ma on jednak żadnego wpływu na działalność spółki ani udziału w jej zyskach (poza obligacjami przychodowymi).

Można zatem przyjąć, że obligacja jest więc rodzajem pożyczki, gdzie emitent jest pożyczkobiorcą a obligariusz pożyczkodawcą.

Najważniejsze rodzaje obligacji

1. Podział według emitenta – tutaj możemy wyróżnić obligacje:

  • Państwa – czyli obligacje skarbowe – są to obligacje emitowane przez Państwo w celu pokrycia kosztów wydatków.
  • Komunalne – są emitowane przez miasta, gminy lub inne podmioty samorządowe.
  • Korporacyjne – emitowane przez przedsiębiorstwo chcące pozyskać finansowanie z pominięciem banków, bezpośrednio od inwestorów. Obligacje mogą być emitowane na przykład w celu zapewnienia płynności finansowej, sfinansowania nowego projektu, rozwoju firmy lub pokryciu innych potrzeb.

2. Podział według oprocentowania – w tym przypadku można wyróżnić obligacje:

  • O stałym oprocentowaniu – zapewniające stały dochód niezależnie od sytuacji na rynku.
  • O zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie ich jest oparte na wybranym wskaźniku np. WIBOR 3M. Oprocentowanie to jest aktualizowane zgodnie ze zmianami wskaźnika co pewien czas np. w dniu płatności odsetek.
  • Indeksowane – ich oprocentowanie może być oparte np. o wskaźnik inflacji. Dzięki temu ich właściciel (obligariusz) ma gwarancję, że realnie nie traci na zainwestowanym kapitale po uwzględnieniu inflacji.
  • Zerokuponowe – nie jest z nimi związany obowiązek płatności odsetek. Są one emitowane z dyskontem od ich wartości nominalnej, czyli ich cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej. Inwestor w tym przypadku czerpie korzyści z zysku na umorzeniu.

Można powiedzieć, że zakup obligacji jest formą oszczędzania, gdyż wolne (zaoszczędzone) środki finansowe lokujemy w obligacje.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.